خدا مشغول مراقبت از ماست ...

 

 

 

 

 

 


  چیزهای کوچک زندگی

 

After Sept. 11th,  one company invited the remaining members of other companies who had been decimated by the attack on the Twin Towers to share ! their available office space.

بعد از حادثه یازدهم سپتامبر که منجر به فروریختن برج های دو قلوی معروف آمریکا شد ، یک شرکت از بازماندگان شرکت های دیگری که از این حادثه جان سالم به در برده بودند خواست تا  از فضای در دسترس شرکت آنها استفاده کنند.


At a morning meeting, the head of security told stories of why these people were alive... and all the stories were just:

در صبح روز ملاقات مدیر واحد امنیت داستان زنده ماندن این افراد را برای بقیه نقل کرد و همه این داستان ها در یک چیز مشترک بودند و آن اتفاقات کوچک بود:


the 'L I TT L E' things.

چیزهای کوچک


As you might know, the head of the company survived

that day because his son started kindergarten.

مدیر شرکت آن روز نتوانست به برج برسد چرا که روز اول کودکستان پسرش بود.و باید شخصا در کودکستان حضور می یافت


Another fellow was alive because it was

his turn to bring donuts.

همکار دیگر زنده ماند چون نوبت او بود که برای بقیه شیرینی دونات بخرد

 

One woman was late because her
alarm clock didn't go off in time.

یکی از خانم ها دیرش شد چون ساعت زنگدارش سر وقت زنگ نزد!One was late because of being stuck on the NJ Turnpike

because of an auto accident.

یکی د/U>One of them

missed his bus...

یکی دیگر نتوانست به اتوبوس برسد.


One spilled food on her clothes and had to take

time to change.

یکی دیگر غذا روی لباسش ریخته بود و به خاطر تعویض لباس تاخیر کرد.


One's

car wouldn't start.

اتومبیل یکی دیگر روشن نشده بود.


One went back to

answer the telephone
.

یکی دیگر درست موقع خروج از منزل به خاطر زنگ تلفن مجبور شده بود برگردد.


One had a

child that dawdled

and didn't get ready as soon as he should have.

یکی دیگر بچه اش تاخیر کرده بود و نتوانسته بود سروقت حاضر شود.One couldn't
get a taxi...

یکی دیگر تاکسی گیرش نیامده بود.


T
he one that struck me was the man
who put on a new pair of shoes that morning,
took the various means to get to work
but before he ! got there, he developed
a blister on his foot.

He stopped at a drugstore to buy a Band-Aid.

That is why he is alive today.

و یکی که مرا تحت تاثیر قرار داده بود کسی بود که آن روز صبح یک جفت کفش نو خریده بود و با وسایل مختلف سعی کرد به موقع سرکار حاضر شود. اما قبل از اینکه به برج ها برسد روی پایش تاول زده بود و به همین خاطر کنار یک دراگ استور ایستاد تا یک چسب زخم بخرد.و به همین خاطر زنده ماند!

Now when I am
stuck in traffic
,
miss an elevator,

turn back to answer a ringing telephone
...
all the little things that annoy me.
I think to myself,
this is exactly where

God wants me to be

at this very moment..

به همین خاطر هر وقت

در ترافیک گیر می افتم

آسانسوری را از دست می دهم

مجبور برگردم تا تلفنی را جواب دهم...

و همه چیزهای کوچکی که آزارم می دهد

با خودم فکر می کنم

که خدا می خواهد در این لحظه

من زنده بمانم.


Next time your morning seems to be

going wrong
,
the children are slow getting dressed,

you can't seem to find the car keys,

you hit every traffic light,

don't get mad or frustrated;

God is at work watching over you!

دفعه بعد هم که شما حس کردید صبح تان خوب شروع نشده است

بچه ها در لباس پوشیدن تاخیر دارند

نمی توانید کلید ماشین را پیدا کنید

با چراغ قرمز روبرو می شوید

عصبانی یا افسرده نشوید

بدانید که خدا مشغول مواظبت از شماست

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
سرور

neveshtehat jaleb bood azizam movaffagho pirooz bashi dar panahe hagh

مصطفی

سلام دوست گلم دلم برات تنگ شده بود مطالبت واقعا مفید و جالب توجه بود من که حال کردم شرمنده که سر نزدم تا حالا چند وقته که به وبم سر نزدم تمام تغیرات توش لطف دوستانه پیشم بیا